a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Informace o povinném subjektu

Informace o povinném subjektu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název
Městys Chudenice

2. Důvod a způsob založení
Obec Chudenice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.4.2000 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Kvapilova 215
  Chudenice
  339 01

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 8.00-18.00
  Středa  8.00-16.00
  Pátek   8.00-14.00
  Sobota  9.00-11.00

 • 4.6 Adresa internetové stránky

 • 4.7 Adresa e-podatelny

 • 4.8 Další elektronické adresy

 • 4.9 ID datové schránky 

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 0823001389/0800

6. IČ
00255599

7. DIČ
CZ00255599

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Kvapilova 23, 339 01 Klatovy

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

E-mail: info@mestyschudenice.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření OÚ, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná ZO obce, starosta nebo místostarosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a OZ obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Proti ostatním úkonům obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím OÚ ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Chudenicích obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci název obce obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

14. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Chudenice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod

  Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

  • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
  • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
  • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
  • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
  • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
  • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
  • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
  • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
  • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
  • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
  • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
  • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
  • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
  • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
  • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
  • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
  • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
  • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
  • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
  • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
  • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
  • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
  • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
  • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
  • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
  • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

   

  Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Chudenice, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Vyhlášky“.

  Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

  Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

 • 14.2 Vydané právní předpisy 

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Vyhledání informace 160,- Kč / hod
  Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů za vyhledání informace je čtvrthodina 40,- Kč / 15 min.
     
  Pořízení fotokopie, černobílá kopie A4, jednostranně 1,00 Kč
  Pořízení fotokopie, černobílá kopie A4, oboustranně 1,50 Kč
     
  Pořízení kopie tiskem (formát A4) 1,50 Kč
  Pořízení kopie na vlastní disketu 15,- Kč
  Odeslání informace e-mailem

  1,- Kč / strana A4  Odeslání informací žadateli poštou: dle aktuálního sazebníku České pošty:

  Zásilka Obyčejná Doporučená Příplatek expres
  do 20 g 5,40 Kč 16,60 Kč 15,- Kč
  do 50 g 9,- Kč 17,- Kč 15,- Kč
  do 500 g 16,- Kč 25,- Kč 15,- Kč
  do 1 kg 26,- Kč 35,- Kč 15,- Kč
 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

  Žádné vzory licenčních smluv nejsou poskytnuty.
 • 16.2 Výhradní licence

  Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Poskytnutí informace