a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Informace o povinném subjektu

Informace o povinném subjektu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název
Městys Chudenice

2. Důvod a způsob založení
Obec Chudenice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.4.2000 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Kvapilova 215
  Chudenice
  339 01

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 8.00-18.00
  Středa  8.00-16.00
  Pátek   8.00-14.00
  Sobota  9.00-11.00

 • 4.5 Čísla faxu
  376 398 211

 • 4.9 ID datové schránky: rzpb3q8

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 0823001389/0800

6. IČ
00255599

7. DIČ
CZ00255599

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokument Datum
Výroční zpráva za r. 2018 12.03.2019
Výroční zpráva za r. 2017 02.02.2018


Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Poskytnutí informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: