a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Nařízení obce Chudenice č.3/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

Nařízení obce Chudenice č.3/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

 

Obec Chudenice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nařízení obce Chudenice č. 3/2005 , kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

 

Zastupitelstvo obce v Chudenicích rozhodlo dne 16.11.2005 vydat podle § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních a komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek 1

 

1. Toto nařízení stanovuje povinnost vlastníkům nemovitostí, které v zastavěném území obcí Chudenice, Slatina, Lučice, Bezpravovice, Býšov hraničí se silnicí nebo s místní komunikací ( dále jen "vlastník nemovitosti").

2. Vlastník nemovitosti odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že

nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit(1).

 

 

Článek 2

 

1. Vlastníkům nemovitostí se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků následovně:

a) vlastník nemovitosti je povinen odstranit závady ve schůdnosti na celé ploše chodníkupřiléhajícímu k nemovitosti

b) závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem vzniklé v průběhu nočních hodinnepříznivými povětrnostními vlivy (náledí, sníh), jsou vlastníci nemovitostí povinni odstranit nejpozději do 8 hod. ráno

c) závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které vznikají v průběhu dne, jsouvlastníci nemovitostí povinni odstraňovat průběžně během dne, ve kterém závada vznikla

 

 

Článek 3

 

Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení se postihne podle zvláštních právních předpisů (2), nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo trestný čin.

 

Článek 4

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.12.2005

 

 

 

 

........................................................ ............................................................

místostarosta obce starosta obce

 

(1) § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(2) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.