a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Nařízení obce Chudenice o ochraně ovzduší o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv č.2/2005

Nařízení obce Chudenice o ochraně ovzduší o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv č.2/2005

 

 

Nařízení obce Chudenice o ochraně ovzduší

o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv č. 2/2005

 

Zastupitelstvo obce Chudenice se na zasedání dne 29.6.2005 usneslo vydat na základě § 50 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některrých dalších zákonů a přílohy č. 11 téhož zákona a v souladu se zněním § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Předmět nařízení

 

Předmětem tohoto nařízení je zákaz spalování některých druhů pevných paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování.

 

Čl. 2

Závaznost nařízení

 

Toto nařízení se vztahuje na právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a osoby, které jsou vlastníky nemovitostí nebo k nim mají právo užívání nebo jiná obdobná práva a které jsou na území obce Chudenice, Lučice, Bezpravovice, Slatina, Býšov provozovateli malých zdrojů znečišťování ovzduší.

 

Čl. 3

Druhy zakázaných paliv

 

Jedná se o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsi dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

 

1. Hnědé uhlí energetické

2. Lignit

3. Uhelné kaly

4. Proplástky

 

Čl. 4

Kontrolní činnost

 

Kontrolu dodržování tohoto nařízení mohou provádět pověření pracovníci obce Chudenice.

 

Čl. 5

Sankce

 

Porušení tohoto nařízení:

 

a) Fyzickou osobu lze postihnout podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve

znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o trestný čin.

 

b) Právnickou osobu a fyzickou osobu, která je podnikatelem lze postihnout podle

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Čl. 6

 

Tímto nařízením se ruší nařízení obce Chudenice č. 1/2005 z 16.2.2005.

 

 

Čl. 7

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 15.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................... .............................................................

Mgr. Vladimír Svatoň Bc. David J. Klíma

místostarosta starosta