a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Novela Obecně závazné vyhlášky o úhradě vodného a stočného

Novela Obecně závazné vyhlášky o úhradě vodného a stočného

 

Novela Obecně závazné vyhlášky o úhradě vodného a stočného

 

Zastupitelstvo městyse Chudenice vydává dne 4.3.2003 v souladu s ustanoveními §10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), tuto Novelu obecně závazné vyhlášky o úhradě vodného a stočného.

 

§ 1

Všeobecná ustanovení

 

 1. Obec Chudenice je majitelem a provozovatelem veřeného vodovodu, kanalizace a ČOV.

  K zajištění provozu, údržby a modernizace těchto zařízení vybírá obec úhradu za vodné a stočné.

 

§ 2

Úhrada za vodné

 

 1. Úhradu za vodné platí majitel(é) nebo uživatel(é) nemovitostí, které jsou napojeny na obecní vodovod. Tyto nemovitosti musí být vybaveny ocejchovanými vodoměry, které jsou majetkem obce a jsou také v jejeí správě.

 2. Sazba vodného činí 14,- Kč za odebraný m3 vody.

 3. Nájem za vodoměr činí 13,- Kč měsíčně.

 4. Majitel (uživatel) nemovitosti je povinen uzavřít písemnou smlouvu s provozovatelem vodovodu o dodávce vody.

 

 

§ 3

Úhrada za stočné

 

 1. Úhradu za stočné platí majitel(é) nebo uživatel(é) nemovitostí za odvádění vod do veřejné kanalizace a to buď přímo do kanalizace vedoucí na ČOV nebo přes septik do stávající sítě. Množství odpadové vody vypouštěné do veřejné kanalizace se měří měřícími zařízeními, je-li to technicky možné. Není-li tomu tak, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do veřejné kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel roční potřeby vody odebral z veřejného vodovodu (s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů). V případě, že se vypouští podstatně rozdílné množství vody než je výše uvedeno (provozovny, staveniště), stanoví se množství vypouštěných vod buď oboustrannou dohodou, popř. odborným výpočtem.

 

 1. Směrná čísla roční potřeby vody jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428 z 16.11.2001 a jsou k nahlédnutí na OÚ Chudenice.

 

 1. Sazba stočného činí 6,- Kč za 1m3 vypouštěných vod u nemovitostí, které jsou napojeny přímo do vyhovující kanalizace (bez septiku). Tuto sazbu platí také majitelé nemovitostí, které nejsou přímo napojeny, ale které lze napojit, přepojit (vyhovující kanalizace vede kolem těchto nemovitostí).

  Sazba stočného činí 4,- Kč za 1 m3 vypouštěných vod u nemovitostí, které nemohou být přepojeny přímo do vyhovující kanalizace, jsou vybaveny septikem s přepadem do stávající kanalizace.

 2. Majitel (uživatel) nemovitosti je povinen uzavřít písemnou smlouvu s provozovatelem kanalizace o vypouštění odpadních vod.

 3. Majitelům nemovitostí, které nejsou vůbec napojeny na vyhovující kanalizaci, ale které lze přímo napojit a je to technicky možné (vyhovujícíkanalizace vede kolem těchto nemovitostí ) se ukládá dle § 3, odst. 8 zák.č. 274/2001 Sb. povinnost připojit se. Lhůta pro jejich napojení se stanovuje do 30.6.2004. Výjimka může být uznána pouze v případě řádně schválené jímky na vyvážení.

 

 

§ 4

Závěrečná ustanovení

 

 1. Vyúčtování se provádí 4x ročně. U objektů se spotřebou vody nebo množstvím vypouštěných vod menším než 25 m3 za rok se provádí vyúčtování 1 x ročně.

 2. Není-li stanoveno jinak, je odběratel povinen zaplatit úhradu vodného a stočného nejpozději do 15 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí anebo do 15-ti dnů po obdržení platební složenky.

 3. Nebude-li uvedená částka zaplacena do 15-ti dnů po stanoveném termínu nebo ve správné výši, zvyšuje se nezaplacená částka o 10%.

 4. Trvá-li prodlení odběratele s placením vodného déle než 60 dní po stanoveném termínu, má dodavatel právo zastavit odběrateli dodávku vody 15 dnů po předchozím písemném upozornění.

 5. Případné vymáhání pohledávek a nedoplatků se řídí občanským zákonem.

 6. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů.

 7. Ostatní záležitosti zde neuvedené se řídí zák. č. 274/2001 a prováděcí vyhláškou č. 428/2001.

 8. Tato Novela obecně závazné vyhlášky nabývá účinnosti od 1.4.2003.

 

 

 

 

V Chudenicích 4.3.2003

 

 

 

Zástupce starosty Starosta

Bc. David Klíma Ing. Karel Kuneš

 

 

 

 

 

 

 

Změna novely Obecně závazné vyhlášky o úhradě vodného a stočného ze dne 4.3.2003

 

Na základě schválení zastupitelstva městyse Chudenice ze dne 20.12.2006 od 1.1.2007 vstupuje v platnost „Změna novely k obecně závazné vyhlášce o úhradě vodného a stočného ze dne 4.3.2003“.

 

I.

 

Títmo dodatkem dochází ke změně článku § 2 – Úhrada za vodné a to následovně:

 1. Úhrada za vodné platí majitel(é) nebo uživatel(é) nemovitostí, které jsou napojeny na obecní vodovod. Tyto nemovitosti musí být vybaveny ocejchovanými vodoměry, které jsou majetkem městyse a jsou také v jeho správě.

 2. Cena vodného činí 27 Kč za odebraný 1 m3 vody.

 3. Nájem za vodoměr činí 13 Kč měsíčně.

 4. Majitel (uživatel) nemovitosti je povinen uzavřít písemnou smlouvu s provozovatelem o dodávce vody a následný dodatek smlouvy.

 

 

II.

 

Títmo doodatkem dochází ke změně článku § 3 – Úhrada za stočné – odst. 3 a to následovně:

Sazba stočného činí 15 Kč za 1m3 u vypouštěných vod do kanalizace.

 

 

III.

 

Tímto dodatkem se doplňuje § 4 – Závěrečná ustanovení – bod 9, který zní následovně:

 

 1. V případě, že dojde k rozbití vodoměru v důsledku výlučného zavinění odběratele, je tento povinen nahradit hodnotu nového vodoměru, který mu dodá dodavatel včetně veškerých prací s tím souvisejících. V případě, že by odběratelnesouhlasil s odečtem na vodoměru a tento bude přezkoušen na náklady dodavatele a bude prokázáno, že vodoměr nevykazuje žádnou vadu, pak odběratel se zavazuje uhradit náklady s přezkoumáním spojené. V obou shora uvedených případech je odběratel povinen uhradit náhradu do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.

 

 

 

V Chudenicích dne 7.3.2007

 

 

 

 

 

...................................................... …......................................................

Mgr. Vladimír Svatoň Bc. David J. Klíma

místostarosta starosta