a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Obecně závazná vyhláška č.1/2004 o zákazu volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.1/2004 o zákazu volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

o zákazu volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce v Chudenicích podle § 10 písm. a) písm. c) §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne 30. března 2004 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

  

Článek 1 

Veřejné prostranství v obci

Za veřejné prostranství v obci se považují ulice, silnice, náměstí, náves, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. 

 

Článek 2

Zákaz volného pobíhání zvířat a povinnosti držitelů zvířat  

1. Činností, jež by mohly narušit veřejný pořádek, ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku v obci, ohrozit čistotu v obci, je volné pobíhání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat.

2. Z tohoto důvodu se zakazuje:

a) volné pobíhání psů, drůbeže, ovcí, koz a jiného domácího hospodářského zvířectva (dále jen „zvířat“) na veřejném prostranství v obcích Chudenice, Slatina, Lučice, Bezpravovice

a Býšov,

b) vstup se zvířaty do areálu fotbalového hřiště, areálu ZŠ a MŠ Chudenice, hřbitova, koupaliště, dětského hřiště u MŠ.

3. Držitel psa je povinen jej nenechat pobíhat po veřejném prostranství bez dozoru a neustálé kontroly při použití odpovídajícího bezpečného zajištění tak, aby nedošlo k ublížení na

zdraví, způsobení jiné škody nebo k obtěžování jiného.

4. Držitel zvířat je povinen:

a) provést zajištění nemovitosti tak, aby nedošlo k následnému volnému pobíhání zvířat na veřejném prostranství,

b) odstranit znečištění na veřejném prostranství způsobené psem nebo jiným zvířetem.

5. Držitel musí vést psa na vodítku opatřeném obojkem při hromadných akcích a v areálu ZŠ, a MŠ Chudenice a Muzea Josefa Dobrovského.

 

Článek 3

Sankce 

1. Porušení povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky bude postihováno jako přestupek (1), nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních

předpisů nebo o trestný čin.

2. V případě, že pes bude volně pobíhat po veřejném prostranství, může být odchycen a náhrada nákladů spojených s odchytem bude vymáhána na držiteli psa, přičemž bude postupováno podle zvláštních právních předpisů(2).

 

Článek 4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

 

 

............................................... ..............................................

místostarosta obce starosta obce

 

 

(1) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(2) zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.