a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Obecně závazná vyhláška obce Chudenice č.16/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Chudenice č.16/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHUDENICE

Č. 16/2004

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Chudenicevydává dne 15.9.2004 podle ustanovení § 14 zák.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zařízení), tuto obecně závaznou vyhlášku

 

 

Čl. 1

 

Správu poplatku vykonává obecní úřad Chudenice (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 2

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 

 1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

 2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

  Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

 

Čl. 3

 

Úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu platí:

 

 1. právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě uzavřené písemné smlouvy s obcí o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Smlouva obsahuje výši sjednané ceny za tuto službu.

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

 1. Částka 100,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok.

 2. Částka 250,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok, stanovená na základě skutečných nákladů obce předcházejícího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

 

Čl. 5

 

 

Přehled nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

 

 

Počet fyz.osob podle čl.2, odst.1 k 31.12.2003

Počet fyz.osob podle čl.2, odst.2 k 31.12.2003

Počet fyz.osob celkem podle čl.2

Skutečné náklady v Kč na sběr a svoz netř. kom. odpadu za rok 2003

Kč na osobu uvedenou v čl.2 - skutečné

Kč na osobu uvedenou v čl.2 – podle zákona

690

113

803

270 592,20

337,-

250,-

 

 

 

Čl. 6

 

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průbehu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

 1. U fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1: - 50% z roční sazby do 15.4. příslušného roku

- 50% z roční sazby do 15.10. příslušného roku

 1. U fyzické osoby podle čl. 2 odst. 2: - 1 x ročně do 30.6. příslušného roku

 2. U právnické osoby podle čl. 3 odst. 1: 1 x ročně do 30.6. příslušného roku

 

Čl. 8

Oznamovací povinnost

 

Poplatník stanovený podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

a) zánik důvodu, díky kterému byl poplatník osvobozen nebo měl úlevu od poplatku.

Poplatník stanovený podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

 

 

a) jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo

b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato

stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelního pozemku, na kterém je

tato stavba umístěna.

 

Poplatníci stanovení podle čl. 2 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné

lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého

pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální

rekreaci.

 

 

Čl. 9

 

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

 

Čl. 10

 

 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatníkovi povinnost vznikla.

 

 

Čl. 11

 

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní právní předpisy (zákon č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů), pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

Čl. 12

Úlevy

 

Nárok na úlevu na poplatku má:

 

 1. dvoučlenná domácnost - ve výši 100,-Kč

 2. tříčlenná domácnost - ve výši 300,-Kč

 3. čtyřčlenná domácnost - ve výši 500,-Kč

 4. pětičlenná domácnost - ve výši 750,-Kč

 5. šestičlenná domácnost - ve výši 1 000,-Kč

 6. sedmi a vícečlenná domácnost - ve výši 1 250,-Kč

 7. osoba, která dovrší v příslušném roce 70 let a žije v jednočlenné dom. - ve výši 105,-Kč

 

 

Čl. 13

Osvobození

 

Od poplatků jsou osvobozeni:

 

 1. vojáci vojenské základní služby po dobu výkonu vojenské služby

 2. studenti do 26 let věku, kteří bydlí po dobu studia na iinternátech, kolejích, po předložení potvrzení z ubytovacího zařízení.

 

Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

 

Čl. 14

 

Obec na žádost poplatníka může z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství prominout.

 

 

Čl. 15

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Chudenice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

Čl. 16

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.9.2004.

 

 

 

 

 

 

............................................................ ….............................................................

Bc. David J. Klíma Mgr. Vladimír Svatoň

starosta místostarosta