a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Obecně závazná vyhláška obce Chudenice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Chudenice o místních poplatcích

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHUDENICE

 

o místních poplatcích

 

Obecní zastupitelstvo Chudenice schválilo dne 20.12.1994 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/90 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písm. f) zák. ČNR č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

 

 

Čl. 1

 

Obec Chudenice vybírá tyto správní poplatky:

 

a) poplatek ze psů

b) poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

c) poplatek za užívání veřejného prostranství

d) poplatek ze vstupného

e) poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních nebo vzdělávacích zařízeních

 

 

Čl. 2

 

 1. Poplatek ze psů platí fyz. a právnická osoba, která je vlastníkem psa a má trvalý pobyt v obci.

 

 1. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovázení nebo ochraně nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP-P. Sazba poplatku činí ročně 50,- Kč. U druhého a dalších psů se polatek zvyšuje o 50 %, tj. 75,- Kč.

  Poplatek je splatný do 15.2. každého roku.

 

 

Čl. 3

 

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu přebývají v lázeňských a rekreačních místech v obci.

 

 1. Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají:

  a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P a jejich průvodci

  b) osoby mladší 18-ti let a starší 70-ti let nebo osoby, na které náleží výživné, vojáci základní i civilní služby.

 

Sazba poplatku činí 3,- Kč za osobu a za každý den pobytu, není-li dnem příchodu. Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, provedou odvod na účet OÚ pololetně, nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí každého pololetí.

 

 

Čl. 4

 

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.

 

 1. Veřejným prostranstvím podle tohoto zákona jsou náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace a veřejná zeleň.

 

 1. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby invalidní.

 

 1. Sazba poplatku činí:

 • u umístění stavebních zařízení a materiálu soukromých stavebníků pokud mají stavební povolení - 2,- Kč/m2 a den

 • Na žádost stavebníka je možno po dobu stavby poplatek prominout.

 • Při ostatních akcích – organizace, lunaparky apod. - 10,- Kč/m2 a den

5. Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy

poplatník oznámil OÚ, že užívání veřejného prostranství skončilo.

 

6. Poplatek je splatný do 15 dnů po obdržení složenky.

 

Čl. 5

 

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru. Z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní účely se poplatek neplatí.

 2. Sazba poplatku činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného podle rozhodnutí OÚ.

 3. Pořadatel je povinen předložit vstupenky k jejich označení nejpozději 5 dní před zahájením akce.

 4. Poplatek je splatný do 15 dnů od obdržení platební složenky.

 

 

Čl. 6

 

 1. Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních nebo vzdělávacích zařízeních platí právnické osoby, které zařízení vlastní nebo které k němu mají právo hospodaření a fyzické osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů.

 2. Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko.

 3. Poplatek je splatný na účet OÚ pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí pololetí.

 

 

Čl.7

 

Společná ustanovení:

 

 1. Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, stanoví OÚ penále ve výši 10% z nezaplacené částky. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 2. Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se OÚ dovědel o skutečnosti, která je předmětem poplatů, nejdéle však po uplynutí 10 roků od kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, která je předmětem poplatku. Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník dovědel od OÚ o úkonu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatku, běží nová tříletá lhůta.

 

 1. O řízení ve věcech poplatků platí vyhl. 337/92 Sb. o řízení ve věcech daní a poplatků a zák. č. 71/67 Sb. o správním řízení.

 

 1. OÚ může na základě písemné žádosti poplatníka o zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

 1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích.

 

 1. Tato vyhláška se vztahuje na správní území Obecního úřadu Chudenice.

 

 1. Ruší se vyhláška Obecního úřadu Chudenice o místních poplatcích ze dne 5.3.1991.

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.1.1995.

 

 

V Chudenicích 20.12.1994

 

 

 

 

 

 

 

Zástupce starosty: Starosta obce:

J. Marák v.r. K. Kacerovský v.r.