a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Strategické dokumenty > Územní plán

Územní plán

Územní plán - textová a grafická část (25.03.2015)

Územní plán - změna č.1

FORMULÁŘ:

Žádost o změnu ÚP (doc.)

Žádost o změnu ÚP (pdf)

Návod:

Návrh na změnu územního plánu

1. Základní informace k životní situaci

Návrh na změnu územního plánu se podává zejména v případě, že platný územní plán neumožňuje majiteli pozemku/ů realizovat jeho stavební záměr nebo užívat pozemek podle jeho představ.

Žadatel návrhem na změnu územního plánu předkládá obci svůj návrh, jakým způsobem by měl být jeho pozemek využit. Obec následně prostřednictvím svého zastupitelstva rozhodne, zda umožní návrh na změnu územního plánu zařadit do procesu pořízení změny územního plánu, ve které se prověří, zda je možné na dotčeném pozemku umožnit využití, které žadatel požaduje. Je nutné zdůraznit, že podání návrhu na změnu územního plánu žadateli v žádném případě nezajišťuje, že bude jeho požadavku vyhověno. Podáním návrhu na změnu územního plánu se pouze zahájí proces, ve kterém se bude posuzovat, zda lze návrhu žadatele vyhovět.

Návrh na změnu územního plánu se podává vždy na obci, pro kterou má být změna územního plánu pořizována.

Návrh na změnu územního plánu je možné podávat opakovaně. 

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na změnu územního plánu může podávat občan obce, pro kterou má být změna územního plánu pořizována, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, pro kterou má být změna územního plánu pořízena.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou obsaženy v § 46 odst. (1) stavebního zákona. K tomu je určen formulář viz výše.

Pokud podaný návrh na změnu územního plánu nebude obsahovat všechny povinné náležitosti, bude žadatel vyzván k jejich doplnění. V případě, že žadatel návrh na změnu územního plánu nedoplní a neučiní tak ve stanoveném termínu, bude návrh automaticky zamítnut. Žadatel o tom bude informován.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Na Úřadu městyse Chudenice.

5. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

6. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V žádosti o změnu územního plánu musí žadatel navrhnout finanční částku nebo výši podílu, kterým je ochoten se podílet na nákladech za zpracování změny územního plánu. Zda se ale žadatel nakonec bude na nákladech za zpracování změny územního plánu podílet a v jaké výši,  bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva příslušné obce, které má právo určit výši „poplatku“ či případně od něj žadatele osvobodit. Příslušnou částku žadatel uhradí až po rozhodnutí zastupitelstva příslušné obce o pořízení změny územního plánu a ve lhůtě, která mu bude stanovena.

7. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je dána obecně stavebním zákonem. Ten požaduje, aby pořizovatel předložil úplný návrh na změnu územního plánu zastupitelstvu příslušné obce bezodkladně. Pokud návrh na změnu územního plánu nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti (nebude úplný), bude žadatel vyzván k jejich doplnění se stanoveným termínem pro doplnění. Pokud žadatel doplnění neprovede ve stanoveném termínu, bude jeho žádost automaticky zamítnuta.

V případě lhůt je nutné rozlišovat, zda zastupitelstvo příslušné obce návrhu na změnu vyhoví či nikoliv. Pokud návrhu nevyhoví, tak tím lze žádost považovat za ukončenou.

Pokud návrhu vyhoví, tak to znamená, že zastupitelstvo příslušné obce umožnilo návrh na změnu územního plánu zařadit do změny územního plánu, ve které se následně prověří, zda lze  návrhu na změnu územního plánu vyhovět. Lhůta pro vyřízení se pak bude odvíjet od délky pořizování změny územního plánu. Změna územního plánu se pořizuje v rozmezí roku až několika let.  

8. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní nejsou.

9. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že žádost bude podaná bezchybně, nejsou vyžadovány žádné další činnosti. V opačném případě bude žadatel vyzván k doplnění chybějících údajů nebo příloh. Nedoplnění žádosti v termínu stanoveném ve výzvě, automaticky znamená její zamítnutí.

10. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

11. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

13. Jaké jsou související předpisy

Základní prováděcí předpisy – vyhlášky:

  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravný prostředek proti rozhodnutí zastupitelstva obce o zamítnutí návrhu na změnu územního plánu neexistuje.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.