a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Vyhláška, kterou se vydává řád pohřebiště

Vyhláška, kterou se vydává řád pohřebiště

 

Obecní zastupitelstvo v Chudenicích se na svém zasedání dne 13.6.1995 usneslo se souhlasem okresního hygienika v Klatovech vydat podle zák.č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a se zřetelem k § 19 odst. 3 vyhl. MZ ČSR č. 19/1988 Sb toto obecně závazné nařízení:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Řád pohřebiště upravuje provoz pohřebiště (hřbitova), zejména hygienicky nezávadné pohřbívání zemřelých, ukládání jejich zpopelněných ostatků a péči o místa s uloženými ostatky v souladu s platnými předpisy a zásadami piety. Pohřebiště spravuje OÚ v Chudenicích.
 2. Ustanovení řádu jsou závazná pro návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde provádějí práce.

 

Čl. 2

Úkoly správce pohřebiště

 1. Správce pohřebiště pečuje o vnější vzhled pohřebiště, společné hroby a nepropůjčená místa na pohřebišti, výsadbu zeleně, čistotu na pohřebišti, úpravu cest, údržbu oplocení a zdí. Dále pečuje o hygienická a ostatní účelová zařízení a technickou vybavenost na pohřebišti. Uzavírá smlouvy o propůjčení místa na pohřebišti.
 2. Správce pohřebiště vede řádnou evidenci o uložení těl uren do hrobů a hrobek na základě sdělení uživatele hrobu.

Čl. 3

Provoz pohřebiště

 1. Pohřebiště je přístupné veřejnosti denně.
 2. Návštěvníci pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni se chovat způsobem odpovídajícím pietě a ve vztahu k provozu pohřebiště se řídit pokyny správce pohřebiště. Zejména není dovoleno dělat hluk,kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit nebo vpouštět na pohřebiště psy a jiná zvířata.
 3. Správce pohřebiště může přístup na pohřebiště nebo jeho části dočasně zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, slavnostního kladení věnců a za sněhu a náledí, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků pohřebiště.
 4. Motorová a jiná vozidla (jízdní kola apod.) s výjimkou vozíků invalidních občanů mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem správce pohřebiště.
 5. Správce pohřebiště umožní volný přístup k církevním a jiným objektům na pohřebišti v době jeho zpřístupnění veřejnosti nebo v době konání obvyklých bohoslužeb a obřadů a zajistí volný průchod pohřebnímu průvodu.
 6. Správce pohřebiště je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby (např. kytice, věnce), pokud ruší uvadnutí estetický vzhled pohřebiště. Na pohřebišti nelze umisťovat předměty v rozporu s řádem a dohodou uzavřenou se správcem pohřebiště.
 7. Světla na pohřebišti lze rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 8. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze bez souhlasu správce pohřebiště zřizovat lavičky nebo odkládací a úschovné prostory v okolí hrobů.

Čl. 4

Propůjčení místa na pohřebišti

 1. Místo na pohřebišti se propůjčuje na základě smlouvy uzavřené mezi správcem pohřebiště a občanem – uživatelem. Místo pro hrob nebo hrobku se propůjčuje na dobu 10 let a místo pro urnu na dobu 10 let od prvního uložení. Po uplynutí této doby je smlouva o propůjčení místa na pohřebišti prodlužována na návrh občana, jemuž svědčí právo k hrobovému místu, nebrání-li tomu důvody uvedené v čl. 5.
 2. Uživatel propůjčeného místa na pohřebišti je oprávněn ukládat ostatky zemřelých, provádět jejich exhumaci se souhlasem hygienika, zřizovat pomníky a zdobit je, provádět další úpravy propůjčeného místa na pohřebišti v souladu s řádem a pokyny správce pohřebiště.
 3. Je-li propůjčeno místo pro hrobku, dohodne správce pohřebiště ve smlouvě lhůtu pro její vybudování a možnost odstoupit od smlouvy při nedodržení lhůty.
 4. Uživatel je povinen udržovat propůjčené místo v řádném stavu, zjistí-li správce pohřebiště závady, vyzve uživatele, aby je odstranil ve stanovené lhůtě. Pokud není znám trvalý pobyt uživatele, doručí výzvu veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 28 týdnů. Neudržování propůjčeného místa v řádném stavu je důvodem k neprodloužení propůjčení místa na pohřebišti. (viz čl.5).
 5. Každý, kdo předloží doklad o propůjčení místa na pohřebišti, se považuje za osobu oprávněnou disponovat místem a platit úhradu za propůjčení místa na další období. Úkony této osoby se pokládají za úkony prováděné uživatelem, pokud uživatel neohlásil správci pohřebiště ztrátu dokladu o propůjčení místa na pohřebišti nebo neomezil dispozici s místem jen na svou osobu. V případě ztráty dokladu o propůjčení místa na pohřebišti ověří správce pohřebiště uživatele jiným způsobem (např. čestným prohlášením...).
 6. Zemře-li uživatel před uplynutím doby, na kterou bylo místo propůjčeno, přechází právo užívat místo na pohřebišti na osoby jemu blízké.
 7. Jiná změna osoby uživatele před uplynutím doby, na kterou bylo místo propůjčeno, je možné jen se souhlasem dosavadního oprávněného uživatele a správce pohřebiště.
 8. Propůjčení místa na pohřebišti, sjednané v minulosti tzv. „na věčné časy“, trvá po dobu existence pohřebiště.
 9. Správce pohřebiště sděluje údaje o uživatelích míst na pohřebišti a zesnulých jiným osobám, pokud prokážou oprávněný zájem.

Čl. 5

Zánik propůjčení místa na pohřebišti

Propůjčení místa na pohřebišti zaniká:

 1. uplyne-li doba, na kterou bylo propůjčení místa na pohřebišti dohodnuto a zaplaceno, pokud
  a) uživatel neudržuje místo na pohřebišti v řádném stavu, i když má zájem o propůjčení místa na další období.
  b) uživatel nezaplatil úhradu na další období do 28 týdnů od doručení upozornění správce pohřebiště na uplynutí doby; není-li známa adresa uživatele, správce pohřebiště jej upozorní na tuto skutečnost veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 28 týdnů
 2. bylo-li pohřebiště z obecného zájmu zrušeno.

Čl. 6

Příslušenství místa na pohřebišti

 1. S hrobovým, hrobkovým a urnovým příslušenstvím místa na pohřebišti je oprávněn disponovat jen jeho vlastník. Zemře-li, přechází vlastnické právo k hrobovému příslušenství na jeho dědice.
 2. Dojde-li k zániku propůjčeného místa na pohřebišti, je vlastník povinen odstranit hrobové příslušenství, pokud se nestal novým uživatelem tohoto místa nebo se s novým uživatelem tohoto místa nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit hrobové příslušenství do 12 týdnů od doručení výzvy správce pohřebiště. Nejsou-li trvalý pobyt nebo osoba známy, správce pohřebiště jej vyzve veřejnou vyhláškou vyvěšnou po dobu 28 tádnů. Po uplynutí těchto lhůt je správce pohřebiště oprávněn odstranit hrobové příslušenství a uložit je na místě k tomu určeném na náklad a nebezpečí vlastníka. Nepřihlásí-li se vlastník do 1 roku ode dne doručení výzvy, je správce pohřebiště oprávněn s hrobovým příslušenstvím naložit jako s věcí opuštěnou.
 3. Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost provozu pohřebiště a neuplynula-li doba, na kterou bylo místo na pohřebišti propůjčeno, je správce pohřebiště oprávněn postupovat obdobně podle odst.2, pokud vlastník ve lhůtě stanovené pohřebiště neprovede potřebnou úpravu. K zániku propůjčení místa na pohřebišti tím nedochází.

Čl. 7

Zřizování a úpravy propůjčených míst na pohřebišti

 1. Při zřizování a úpravě místa na pohřebišti je uživatel povinen se řídit podmínkami stanovenými správcem pohřebiště,zejména pokud jde o povahu úpravy rozměry a tvar výzdoby a druh užitého materiálu.
 2. Pro zřizování hrobů (hrobek) na pohřebišti a jejich úpravy platí tyto zásady:
  a) pohřbívací plocha má odpovídat konkrétním potřebám a nárokům plynoucím z úpravy ostatků charakteru hrobu, rozměrů rakve apod.
  b) dno musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody.
  c) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.
  d) uličky mezi hroby (hrobkami), které tvoří součást veřejného prostranství hřbitova, musí být nejméně 30 cm široké. Na hřbitovech nebo jejich částech, kde nebyla tato podmínka v minulosti dodržována, je možné připustit takové uspořádání, že ulička zůstává zachována vždy alespoň mezi dvojicemi hrobů (hrobek), aby ke každému z nich byl volný přístup k povrchu hrobu (hrobky) vždy z jedné delší a jedné kratší strany.
  e) mezi jednotlivými hroby (hrobkami) musí být pod povrchem země nejméně 60 cm široké přepažení (stěna, půda)
  f) vrstva hlíny, určená k zakrytí rakve v hrobě, musí být nejméně 140 cm vysoká s přiměřeným převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu
  g) přední a zadní hrany rámů musí být zásadně navzájem v jedné přímce, pokud správce pohřebiště výslovně nestanoví jinak
  h) při stavbě náhrobků a rámů musí být jednotlivé součásti mezi sebou kotveny
  ch) ve svažitém terénu musí být hroby (hrobky) a jejich příslušenství rovnoměrně odstupňovány, pokud správce pohřebiště výslovně nestanoví jinak
  i) zřízení hrobky a pokrytí hrobu krycí deskou lze povolit jen pokud šířka a kvalita přístupových cest umožní její přepravu a užité technologie budou skýtat záruky úspěšného provedení bez nebezpečí vzniku úrazu osob a škod na okolních hrobech a hrobovém přísluš.
  j) příprava a zřízení hrobky musí odpovídat požadavkům hygienika okr.
  k) texty a úprava nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště. Není dovoleno na náhrobních deskách nebo jiných místech hrobů, hrobek a jejich příslušenství umisťovat nevhodné nápisy a symboly z doby německé okupace, připomínající ideologii, tituly, hodnosti a příslušnost k nacistickým a fašistickým organizacím, případěně jinak zneužívat těchto míst v rozporu se zásadami zákonnitosti a morálky.
 3. Stromy a keře lze na propůjčených místech vysazovat a odstraňovat jen na základě písemného souhlasu správce pohřebiště. Správce pohřebiště je může odstranit, jestliže narušují provoz pohřebiště nebo péči o pohřebiště a hrobová místa, přitom je třeba respektovat ustanovení předpisů upravujících ochranu veřejné zeleně.

Čl. 8

Ustanovení společná, závěrečná a zrušovací

 1. Porušení povinnosti a zkazů stanovených touto vyhláškou budou posuzována jako přestupek, nepůjde-li o trestný čin.
 2. Odpovědnost správce pohřebiště za škodu upravují zvláštní právní předpisy.
 3. Zrušuje se vyhláška MNV v Chudenicích ze dne 27.2.1990.

Čl. 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …...................................................... …

 

 

 

.........................................................

Jana Dostálová Karel Kacerovský zástupce starosty starosta obce