a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a nařízení > Vyhláška o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí

Vyhláška o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí

 

 

Vyhláška

o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí

 

Obecní zastupitelstvo v Chudenicích na základě § 36 odst. 1 písm. f) a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm.) zákona ČNR č. 367/90 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání dne 6.1.1998 tuto obecně závaznou vyhlášku, která stanoví práva a povinnosti fyzickým a právnickým osobám pro udržování čistoty ovzduší, veřejných prostranství, vodních toků na území obce.

 

 

Čl. 1

 

 1. Tato vyhláška upravuje zajišťování čistoty na veřejných prostranstvích na území OÚ Chudenice (obce Slatina, Lučice, Bezpravovice, Býšov)

 

 1. Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží podle svého určení veřejnému užívání. Jsou to zejména komunikace, ulice a náměstí včetně chodníků, silnice, veřejné sady, parky atd.

 

 1. Všechny právnické a fyzické osoby jsou povinny udržovat čistotu veřejných prostranství, okolí svých zařízení, dbát o to, aby veřejná prostranství nebyla znečišťována a poškozována.

 

 

Čl. 2

 

A) Na veřejných prostranstvích je zakázáno především:

 

 1. odhazovat smetí, popel, papíry, obaly všeho druhu, jakékoliv zbytky, nedopalky cigaret a jiné věci

 2. znečišťovat veřejné prostranství splaškovými vodami, olejem, jinými znečišťujícími látkami. Z tohoto důvodu se zakazuje i mytí a očišťování motorových vozidel na veřejných prpostranstvích s výjimkou nejnutnějších očišťování skel, světel a státní poznávací značky

 3. ničit, ohrožovat a poškozovat veřejnou zeleň, veřejné objekty a zařízení, památkové a kulturní objekty, lavičky, zábradlí, vybavení hřišť, poškozovat dopravní značky, turistické značky, telefonní budky, čekárny zastávek veřejné dopravy, informační tabule apodd

 4. ponechat drůbež, psy nebo jiná zvířata volně pobíhat po obci, vstupovat se psy bez ochranného náhubku na dětská hřiště. V případě znečištění veřejného prostranství je majitel či průvodce zvířete povinen znečištění ihned odstranit.

 

B) Právnické a fyzické osoby odpovídají za zaviněné znečištění nebo poškození komunikace a veřejného prostranství a jsou povinni neprodleně vzniklou závadu odstranit.Pokud tak nebude učiněno, nesou právní odpovědnost za následky vzniklé títmo znečištěním nebo poškozením. Právnické a fyzické osoby provádějící výkop na komunikaci nebo veřejném prostranství, odpovídají za uvedení povrchů v původní stav a vzhled. K opravě nutno použít stejného materiálu, výjimku může povolit správce komunikace.

C) Dvory, zahrady jiné nemovitosti hraničící s veřejným prostranstvím, musí být vlastníky trvale udržovány v čistotě, aby případné nečistoty nemohly na veřejné prostranství vytékat či jinak znečišťovat. Neohražené pozemky hraničící s veřejným prostranstvím je nutno upravit a trvale udržovat, a to tak, aby nebyly prašné a nevzhledné. Tato povinnost se týká zejména zastavěných částí obce.

 

D) Každý zásah do současného stavu obecní zeleně je možno provést pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem.

 

 

 

Čl. 3

Udržování čistota podzemních vod a vodních toků

 

Udržování čistota vodních toků a nádrží je řešeno zákonem č. 138/73 Sb. O vodách. Ve smyslu tohoto zákona je zakázáno na území obce Chudenice:

 

 1. Vhazovat do koryt vodních toků a nádrží jekékoliv předměty, jakož i ukládat či používat na březích vodních toků a na místech, z nichž by mohly být splaveny, předměty a látky, které by mohly znečistit a ohrozit vody z ekologického hlediska.

 

 1. Vylévat nebo jinak vypouštět do těchto vod látky závadné jako zbytky olejů, tekutých pohonných hmot, žíravin, saponátů a jiných látek, které by mohly ohrožovat zdraví uživatelů vody.

 

 1. Provádět na březích vodních toků nebo vodních nádrží údržbu nebo čištění motorových vozidel a hnojení průmyslovými nebo statkovými hnojivy.

 

 1. Koupání mimo vyhrrazená koupaliště ve vodních tocích nebo nádržích je na vlastní nebezpečí, pokud koupání není přímo zakázáno.

 

 

Čl. 4

Udržování čistota v lesích

 

 

Udržování čistoty v lesíchje řešeno zákonem o státní správě v lesním hospodářství č. 96/77 Sb. A v jeho smyslu je v lesích zakázáno zejména:

 

a) rozdělávat oheň

b) kouřit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

c) vjíždět a stát s motorovými vozidly

d) zakládat skládky, znečišťovat les odpadky a odpady

e) provádět terénní úpravy, stavět ploty a budovat chodníky

f) narušovat půdní kryt

g) vstupovat do lesních školek a oplocených míst

h) těžit stromy a keře

 

 

Čl. 5

Zvláštní užívání veřejných prostranství

 

 1. Používat veřejné prostranství nad obvyklou míru nebo k jinému účelu, než pro které je určeno, lze pouze na základě povolení vydaného příslušným obecním úřadem.

 

 1. Provozovatelé stánků, kiosků a podobných zařízení jsou povinni zajistit pořádek a čistotu v bezprostředním okolí těchto zařízení.

 

 1. Každý, kdo užívá veřejné prostranství na základě zvláštního povolení, je povinen používat veřejného prostranství pouze pro ty účely, pro které je užívání povoleno, zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody, požárním hydrantům apod., provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních uživatelů veřejného prostranství, zejména v noční době. Používat jen vyhrazených prostor a po skončení vlastního užívání uvést na svůj náklad veřejné prostranství do řádného stavu.

 

 

Čl. 6

Ochrana ovzduší a životního prostředí

 

 1. Každý je povinen předcházet znečišťování ovzduší a nepříznivým důsledkům na jeho kvalitu svojí činností.

 

 1. Je zakázáno:

 

a) vypalovat trávu na veřejných prostranstvích

 

b) na zahradách a veřejných prostranstvích spalovat neshrabané listí, zbytky rostlin a podobně vzniklým kouřem obtěžovat okolí

c) v kamnech, kotlích a veřejném prostranství spalovat různé hmoty a látky působící negativně na životní prostředí, zejména veškeré umělé a plastické hmoty,pryž, barvy, ředidla, oleje apod.

d) znečišťovat ovzduší exhalacemi spalovacích motorů vozidel jejich bezdůvodným chodem.

 1. Je zakázáno jakoukoliv činností obtěžovat okolí nadměrným hlukem zvláště o nedělích

  a svátcích. V nočním hodinách od 22.00 hodin do 6.00 hodin musí být zachován klid.

 

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

 1. Dozor nad dodržováním této vyhlášky provádí obecní úřad.

 2. Nedodržení ustanovení vyhlášky se postihuje jako přestupek podle zák.č. 200/90 Sb. O přestupcích.

 3. Tato vyhláška nabývá platnosti 15 den po vyvěšení.

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... …...........................................................

Dostálová J, zástupce starosty |K. Kacerovský, starosta