a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Důležité předpisy

Důležité předpisy

Zákony

Předpis Číslo Název
usnes. ČNR 1/1993 Sb. ÚSTAVA
usnes. ČNR 2/1993 Sb. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí
zákon 21/2006 Sb. o ověř. shody opisů nebo kopie s listinou a o ověř.pravosti podpisu
zákon 22/2004 Sb. o místním referendu
zákon 40/2009 Sb. trestní zákoník
zákon 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veř. moci
zákon 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zákon 85/1990 Sb. o právu petičním
zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě
zákon 111/2009 Sb. o základních registrech
zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zákon 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
zákon 127/2005 Sb. zákon o elektronických komunikacích
zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zákon 132/2006 Sb. o kronikách obcí
zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně
zákon 133/2000 Sb.  o evidenci obyvatel
zákon 134/2016 Sb.  o veřejných zakázkách
zákon 138/2006 Sb.  změna zákonů v souvislosti s přijetím zák. o veř. zakázkách
zákon 141/1961 Sb.  o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon 159/2006 Sb.  o střetu zájmů
zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon 185/2001 Sb.  o odpadech
zákon 200/1990 Sb.  o přestupcích
zákon 201/2002 Sb.  o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
zákon 201/2012 Sb.  o ochraně ovzduší
zákon 218/2000 Sb.  o rozpočtových pravidlech
zákon 227/2000 Sb.  o elektronickém podpisu
zákon 240/2000 Sb.  o krizovém řízení (krizový zákon)
zákon 250/2000 Sb.  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon 254/2001 Sb.  o vodách
zákon 254/2004 Sb.  o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 37/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zákon 255/2012 Sb.  o kontrole (kontrolní řád)
zákon 256/2013 Sb.  o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zákon 261/2007 Sb.  o stabilizaci veřejných rozpočtů
zákon 262/2006 Sb.  zákoník práce
zákon 274/2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
zákon 280/2009 Sb.  daňový řád
zákon 289/1995 Sb.  o lesích
zákon 300/2008 Sb.  o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon 301/2000 Sb.  o matrikách, jménu a příjmení
zákon 312/2002 Sb.  o úřednících územně samosprávných celků
zákon 320/2001 Sb.  o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon 320/2002 Sb.  o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
zákon 320/2015 Sb.  o hasičském záchranném sboru
zákon 326/2004 Sb.  o rostlinolékařské péči
zákon 338/1992 Sb.  o dani z nemovitostí
zákon 352/2001 Sb.  o užívání státních symbolů České republiky
zákon 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích
zákon 420/2004 Sb.  o přezkoumávání hospodaření samosprávných a dobrovolných svazků obcí
zákon 449/2001 Sb.  o myslivosti
zákon 450/2001 Sb.  změny některých zákonů týkajících se veřejné správy
zákon 455/1991 Sb.  o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zákon 491/2001 Sb.  o volbách do zastupitelstev obcí
zákon 499/2004 Sb.  o archivnictví a spisové službě
zákon 167/2012 Sb.  změna zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
zákon 500/2004 Sb.  správní řád
zákon 501/2004 Sb.  kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
zákon 561/2004 Sb.  školský zákon
zákon 563/1991 Sb.  o účetnictví
zákon 565/1990 Sb.  o místních poplatcích
zákon 586/1992 Sb.  o daních z příjmů
zákon 634/2004 Sb.  o správních poplatcích

 

Vyhlášky

Předpis Číslo Název
vyhláška 36/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
vyhláška 103/2010 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
vyhláška 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon 13/1997Sb., o pozemních komunikacích
vyhláška 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
vyhláška 194/2009 Sb. o užívání a provozování infor. systému datových schránek
vyhláška 207/2001 Sb. kterou se provádí zákon o matrikách
vyhláška 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
vyhláška 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
vyhláška 283/2014 Sb. kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
vyhláška 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
vyhláška 296/2004 Sb. kterou se provádí zák. o evidenci obyvatel
vyhláška 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a veřejného prostranství
vyhláška 364/2009 Sb. o kontaktních místech veřejné správy
vyhláška 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
vyhláška 400/2011 Sb. kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
vyhláška 416/2004 Sb. kterou se provádí zák. o finanční kontrole ve veřejné správě
vyhláška 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu ...
vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci
vyhláška 503/2006 Sb. o podrob. úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy
vyhláška 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků samosprávných celků
vyhláška 645/2004 Sb kterou se provádí některá ustanovení zák. o archivnictví a spisové službě

 

Nařízení vlády

Předpis Číslo Název
nařízení VL 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
nařízení VL 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zák. 106/1999
nařízení VL 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
nařízení VL 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí
nařízení VL 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 (krizový zákon)
nařízení VL 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměst.ve veř. službách a správě


Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově Úřadu městyse Chudenice