a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Nápravná opatření ke zprávě o výsl. hospod. za rok 2009

Nápravná opatření ke zprávě o výsl. hospod. za rok 2009

Přezkoumání se uskutečnilo na úřadu městyse Chudenice ve dnech 2.6. až 9.6.2010.

 

Zjištěné chyby :

 

 1. Při tvorbě sociálního fondu je použita částka vyplacených mezd předcházejícího kalendář-

  ního roku místo aktuálního kalendářního roku.

  Opatření : Od r. 2010 bude při tvorbě sociálního fondu vycházeno z mezd aktuálního roku.

  Odpovídá : starosta, účetní

 

 1. Kontrolní výbor nevykázal svoji činnost.

  Opatření : Kontrolní výbor bude vykazovat svoji činnost dle § 119 odst.3) zákona

  č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění.

  Odpovídá : starosta, zastupitelstvo

 

 1. Na účtu 311 – odběratelé je o předpisu pohledávek účtováno až v okamžiku jejich úhrady,

  fa č. 63/2009 byla zachycena v účetnictví až dne 8.1.2010, tím došlo k nesprávnému

  vykázání účtu pohledávek k 31.12.2009.

  Opatření : Fa č. 63/2009 byla opakovaně vracena a doplňována, z tohoto důvodu nebyla

  zaúčtována do pohledávek v r. 2009.

  Odpovídá : účetní

 

 1. K 31.12.2009 nebyla provedena dokladová inventura účtu 343 – DPH.

  Opatření : Od r. 2010 budou k inventarizaci účtu 343 – DPH ofoceny a přiloženy

  jednotlivé doklady. Kontrola Finančním úřadem v Klatovech proběhla

  dne 4.3.2010.

  Odpovídá : účetní

 

 1. Při rozdělování pozemků došlo k jejich nesprávnému přecenění. Doporučujeme postupovat při stanovení ceny pozemků vzniklých rozdělením stávajících dělením původní pořizovací ceny v poměru výměry jednotlivých pozemků a u již přeceněných pozemků doporučujeme opravit jejich pořizovací cenu výše uvedeným způsobem.

  Opatření : Bude opraveno a nadále bude postupováno dle doporučení.

  Odpovídá : účetní

 

 1. V některých kontrolovaných případech nájemních smluv bylo zjištěno, že celková výše inkasovaného nájemného překračuje násobek rozpočtované ceny bytu a koeficient

  0,003333 uvedený v podmínkách Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB. Dále není u nájemních smluv uplatňováno zvyšování nájemného o míru inflace, ani nebylo doloženo usnesení ZM o nezvyšování nájemného z titulu přírůstku spotřebitelského indexu dle ČSÚ.

  Opatření : Nájemné se skládá z fondu údržby, z fondu správce objektu a z nájemného.

  Dne 6.10.2009 byla provedena Státním fondem rozvoje bydlení v Olomouci

  fyzická kontrola naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků

  SFRB na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby

  dle NV č. 146/2003 Sb.bez připomínek pro všech 50 bytů. Obec může dle §4

  odst.d) NV č. 146/2003 Sb.každoročně k 1.7. zvýšit nájemné o přírůstek

  spotřebitelského indexu dle ČSÚ.

  Odpovídá : starosta, zastupitelstvo městyse

 

 

 1. Mateřská škola převzala na základě předávacího protokolu drobný hmotný majetek pouze ve výši 215 375,50 Kč. V účetní závěrce příspěvkové organizace je tak nesprávně vykazována hodnota majetku a není prováděna jeho inventarizace. Rozdíl činí 580 479,60 Kč.

  Opatření : Rozdíl drobného hmotného majetku v částce 580 479,60 Kč je veden na účtu

  028 v příspěvkové organizaci MŠ Chudenice. Bude převeden na účet 028

  městyse Chudenice a inventarizován vždy k 31.12.

  Odpovídá : starosta, účetní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato nápravná opatření byla schválena na zasedání zastupitelstva městyse Chudenice dne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….............................................

Bc. David J. Klíma

starosta městyse