a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2009

Závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2009

Městys Chudenice, Kvapilova 215, Chudenice, 33901

 

Právní norma : územně samosprávný celek

 

Předmět činnosti: stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.

 

 I ČO : 00255599

 

 Rozvahov ý den : 31.12.2009

 

Starosta : Bc. David J. Klíma

 

 M ístostarosta : Mgr. Vladimír Svatoň

 

 Kontroln í výbor : počet členů 3

 

 p ředseda :         Ellen Davidovičová

Finanční výbor : počet členů   3

 

 p ředseda : Václava Soupírová

 

 Po čet členů zastupitelstva : 11

 

Zřizované příspěvkové organizace :   Mateřská škola Chudenice

 

IČO   71005773

 

 Z řizované organizační složky         :  jednotka sboru dobrovolných hasičů Chudenice

Odpisový plán :   účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové

 

odpisy

 

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především vyhláška MF ČR č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb. upraveny Českými účetními standardy.

 

Příjmy celkem

 

rozpočet po změnách    skutečnost

 

 

       

  1.     

   da ň z příjmu fyz.osob ze záv. čin. l 078 080,- l 078 080,73


       

 

       

  1.     

   daň z příjmu fyz.osob ze sám. čin. 75 850,- 75 853,59


       

 

       

  1.     

   da ň z příjmu fyz.osob z kapit. čin. 105 040,- 105 040,17


       

 

       

  1.     

   da ň z příjmu právnických osob l 304 280,- l 304 275,74


       

 

       

  1.     

   da ň z přidané hodnoty 2514190,- 2 514 188,04


       

 

       

  1.     

   da ň z nemovitostí 454130,- 454128,76


       

 

       

  1.     

   spr ávní poplatky 29570,- 29570,-


       

 

       

  1.     

   poplatek - likvidace komun álních odpadů 350 710,- 350 710,-


       

 

  

 

       

  1.     

   ze ps ů 15150,- 15150,-


       

 

       

  1.     

   užívání veřejného prostranství 8 330,- 8 325,-


       

 

       

  1.     

   z ubytovací kapacity 2 470,- 2 470,-


       

 

  

 

       

  1.     

   odvod v ýtěžku z provozu výh.hracího autom. 16 920,- 16918,-


       

 

       

  1.     

   dotace na volby 18300,- 18300,-


       

 

       

  1.     

   dotace na v ýkon správy 115520,- 115524,-


       

 

       

  1.     

   dotace na opravu st řechy Starého zámku od PK 380000,- 380000,-


       

 

       

  1.     

   dotace od  ÚP má mzdy 211 920,- 211 924,-


       

 

       

  1.     

   převod ze soč. fondu 92 910,- 92 907,-


       

 

       

  1.     

   p řevod na úroky z úvěrů 2 043 860,- 2 043 860,-


       

 

       

  1.     

   dotace na rekonstrukci po ž.nádrže Bezpravovice 150 000,- 150 000,-


       

 

     

    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      
            
          

- příjmy z lesů - prodej dřeva - vodovod - vodné

          
            
          

507 230,-518310,-

          
            
          

507 230,40 518313,-

          
      
      
            
          

- stočné

          
            
          

347 650,-

          
            
          

347 654,-

          
      
      
            
          

- ZŠ - pronájem tělocvičny

          
            
          

1 400,-

          
            
          

1 400,-

          
      
      
            
          

- prodej VAŘÍ

          
            
          

3 000,-

          
            
          

3 000,-

          
      
      
            
          

- muzeum - vstupné

          
            
          

219 890,-

          
            
          

219 890,-

          
      
      
            
          

- propagační předměty

          
            
          

28 400,-

          
            
          

28401,-

          
      
      
            
          

- pronájem

          
            
          

154500,-

          
            
          

154500,-

          
      
      
            
          

- ost. kultura - prodej propag. předmětů

          
            
          

29 300,-

          
            
          

29 297,-

          
      
      
            
          

- Bolfánek - vstupné

          
            
          

208 540,-

          
            
          

208 540,-

          
      
      
            
          

- propagační předměty

          
            
          

23 120,-

          
            
          

23 116,-

          
      
      
            
          

- Koupaliště - příjmy ze služeb

          
            
          

9 240,-

          
            
          

9 240,-

          
      
      
            
          

- pronájem

          
            
          

12 000,-

          
            
          

12 000,-

          
      
      
            
          

- bytová výstavba -za pronájem bytů

          
            
          

2217730,-

          
            
          

2217732,-

          
      
      
            
          

- úroky

          
            
          

870,-

          
            
          

868,29

          
      
      
            
          

- bytové hospodářství - nájmy

          
            
          

53 810,-

          
            
          

53 808,-

          
      
      
            
          

- nebytové hospodářství - nájmy

          
            
          

166 960,-

          
            
          

166962,04

          
      
      
            
          

- pohřebnictví - nájmy z hrobového místa

          
            
          

4010,-

          
            
          

4 010,-

          
      
      
            
          

- část platby za prodej plynofikace

          
            
          

1 565 760,-

          
            
          

1 565 756,50

          
      
      
            
          

- místní hospodářství- odvozy

          
            
          

3 470,-

          
            
          

3 470,-

          
      
      
            
          

- věcná břemena

          
            
          

5 900,-

          
            
          

5 900,-

          
      
      
            
          

- pronájem pozemků

          
            
          

4 690,-

          
            
          

4 693,-

          
      
      
            
          

- prodej pozemků

          
            
          

800,-

          
            
          

800,-

          
      
      
            
          

- příjmy za tříděný odpad

          
            
          

89 650,-

          
            
          

89 655,50

          
      
      
            
          

- hasiči - příspěvek od PK

          
            
          

23 840,-

          
            
          

23 835,-

          
      
      
            
          

- místní správa - kopírování, fax

          
            
          

1 500,-

          
            
          

1 499,-

          
      
      
            
          

- úroky z BÚ

          
            
          

-3 720,-

          
            
          

- 3724,10

          
      
      
            
          

- sociální fond - úroky z účtu

          
            
          

20,-

          
            
          

18,26

          
      
  
  
      
            
          

 

          

 

          
            
          

15 165 100,-

          
            
          

15 165 089,92

          
      
  
  
      
            
          

Výdaje Celkem                                                rozpočet po změnách   skutečnost

          
      
      
            
          

- neinv.příspěvek obě. sdružením

          
            
          

5 000,-

          
            
          

5 000,-

          
      
      
            
          

- lesní hospodářství - správa

          
            
          

115200,-

          
            
          

115200,-

          
      
      
            
          

- materiál, ostatní služby,odměny

          
            
          

341 840,-

          
            
          

341 833,-

          
      
      
            
          

- silnice        - ost. služby, opravy

          
            
          

139670,-

          
            
          

139661,-

          
      
      
            
          

- územní dopravní obslužnost

          
            
          

43 320,-

          
            
          

43 320,-

          
      
      
            
          

- vodovod- platy zaměstnanců

          
            
          

32 160,-

          
            
          

32 160,-

          
      
      
            
          

- ostatní služby, opravy, el.energie,poh.hmoty    287 790,-

          
            
          

287 789,85

          
      
      
            
          

- ČOV -    - mzdy zaměstnanců

          
            
          

48 240,-

          
            
          

48 240,-

          
      
      
            
          

- ost.služby, opravy, poh.hmoty,el. energie

          
            
          

267 230,-

          
            
          

267 222,70

          
      
      
            
          

- Základní škola - příspěvek na žáky do ostatních škol

          
            
          

87 170,-

          
            
          

87 171,-

          
      
      
            
          

- el.energie,ost.služby,odměny,opravy

          
            
          

80 440,-

          
            
          

80 448,50

          
      
      
            
          

- MS - odměny za úklid a práci v kuchyni

          
            
          

72 750,-

          
            
          

72 750,-

          
      
      
            
          

- DHM, opravy a udržování

          
            
          

34 780,-

          
            
          

34 783,-

          
      
      
            
          

- neinv. příspěvky zřízené organizaci

          
            
          

355 140,-

          
            
          

355 136,87

          
      
      
            
          

- knihovna - platy zaměstnanců, SP, ZP

          
            
          

111290,-

          
            
          

1 1 1 220,-

          
      
  

   

- knihy,časopisy,materiál,el.energie,uhlí,

 

 tel.poplatky,cestovné 128 550,- 128 557,73

 

 muzeum - oprava fasády+oken (dotace 80 000,-) 159200 159199,90

 

 

       

  1.     

   obnova střešní krytiny St.zámku 734 790,- 734 785,10


       

 

       

  1.     

   mzdy,SP,ZP,odměny průvodci 192 180,- 191 924,-


       

 

       

  1.     

   materiál, ost. služby,tel.poplatky,el.ener.,opravy 288 310,- 288 191,09

       ostatní kultura 93 030,- 93 026,-

       Bolfánek + hájovna 424 340,- 424 333,50

       kaple sv. Anny - oprava střechy 15 000,- 15 000,-

       rozhlas 135670,- 135664,-

       PD - hřiště na Jalovci 38 680,- 38 675,-

       Sokol Chudenice - neinv.příspěvek 24 500,- 24 500,-

       dětské hřiště u Sokolovny 6 650,- 6 644,-

       koupaliště 39820,- 39819,-

       Zdravotní středisko - materiál,odměny,opravy.ost.služby    142 400,- 142 396,59


       

 

 

el.energie,uhlí...

 

 bytová výstavba l 658 010,- l 658 005,29

 

bytové hospodářství 1520,- 1517,-

 

veřejné osvětlení 314 880,- 314 884,-

 

plynofíkace 67 720,- 67 723,90

 

 místní hospodářství l 386 050,- l 385 929,73

 

 sběr a svoz komunálního odpadu 593 890,- 593 891,88

 

sběr a svoz nebezpečného odpadu 27 820,- 27 817,-

 

sběr a svoz velkoobjemového odpadu 74110,- 74105,-

 

 veřejná zeleň 615860,- 615855,30

 

hasiči 466 120,- 466 106,33

 

obecní zastupitelstvo 970 350,- 970 311,02

 

místní správa 1503190,- 1502734,79

 

 volby do Evropského parlamentu 18 300,- 18 300,-

 

 soc.fond-poplatky l 070,- l 068,50

 

 pojištění staveb 127 350,- 127 349,-

 

 převody do soc.fondu a na úvěr.účty 2 136 770,- 2 136 767,-

 

 vratka dotace na volby z r. 2008 4 750,- 4 747,-

 

příspěvek sdr.Běleč a SMS 4 590,- 4 585,-

 

příspěvek na kostel sv Jana Křtitele 70 000,- 70 000,-

 

platby daní a po látku 4 240,- 4 235,-

 

 14332530,- 14331384,67

 

 celkem   příjmy - 15165089,92    Kč

 

 celkem výdaje - 14 331 384,67    Kč

 

 rozdíl mezi příjmy a výdaji 833 705,25    Kč

    

Další finanční operace - výdaje - splátky úvěru na plynof.+ byt.výst.    -900 625,-

 

 - změna stavu na bank. účtech 66 919,75

 

833 705,25

 

 Stav běžného účtu k 31.12.2009 -101937,57     Kč

 

 Stav hypotečního účtu k   31.12.2009 13408,06     Kč

 

Stav běžného účtu u WS k 31.12.2009 79 794,48    Kč

 

 Stav podúčtu - sociální fond - k 31.12.2009 383,87    Kč

 

 Stav cenin k 31.12.2009 600,-      Kč

 

 Pokladní hotovost k 31.12.2009 O          Kč

 

Zůstatek nesplaceného úvěru - plynofikace k 31.12.2009 777 770,-    Kč

 

Stav čerpám úvěru na byt.výst. z HB k 31.12.2009 18 142 277,10   Kč

 

 Stav čerpání úvěru na byt.výst. z WS k 31.12.2009 12 408 918,05   Kč

 

 Pohledávky k 31.12.2009- nezaplacené odpady 18 900,-    Kč

 

- vodné,stočné 72 709,-   Kč

-pes 100,-    Kč

 

- nájemné bytová výstavba 344 986,-    Kč

- nájemné bytové a nebyt.prost. 81700,93 Kč

 

 celkem pohledávky 518395,93 Kč

 

 Závazky k 31.12.2009     - dodavatel nezaplacené fa 2 868 303,12 Kč

 

 

       

  1.     

   mzdy, SP,ZP, daň za 12/2009 235843,-    Kč


       

 

       

  1.     

   nájem pozemku 2 000,-    Kč


       

 

       

  1.     

   půjčka 80 000,-    Kč


       

 

       

  1.     

   zálohy el.energie 663613,27 Kč


       

 

       

  1.     

   odběr podzemní vody 50 000,-    Kč

       - oprava schodů na Bolfánku 113050,-   Kč


       

 

 

 celkem závazky 4 012 809,39 Kč

 

 Dlouhodobé závazky - předplacený nájem 88 240,-   Kč

 

 Dlouhodobé předplacené zálohy - kauce 355 300,-    Kč

   

Hospodaření příspěvkové organizace ( MŠ Chudenice ) zřízené obcí:

 


 


<multicol id="Sekce2" dir="LTR" cols="2" gutter="49">

hlavní činnost

 

hospodářská činnost


</multicol>

 

       

  1.     

   n áklady celkem l 627 776,34 Kč


       

 

       

  1.     

   v ýnosy celkem l 644 026,76 Kč


       

 

 

 v ýsledek hospodaření celkem 16 250,42 Kč

 

 Fond odm ěn k 31.12.2009                                       - 27567,59 Kč

 

Fond rezervní k 31.12.2009                                        - 78527,88 Kč

 

Stav běžného účtu k 31.12.2009                                - 97 161,21 Kč

 

Stav účtu FKSP k 31.12.2009                                  - 21237,15 Kč

 

Pokladní hotovost k 31.12.2009                                - O Kč

 

 Stav cenin k 31.12.2009                                           - O Kč

 

Materiál na skladě k 31.12.2009                                - 14147,09 Kč

 

 Pohled ávky k 31.12.2009-ostatní pohledávky            - 10028,- Kč

 

 Z ávazky k 31.12.2009     - mzdy, SP, ZP, daň             - 138980,- Kč

 

-ostatní                                 - 492,38 Kč

 

 -dodavatel é 2912,- Kč

 

 142384,38 Kč

 

 Mgr. Vladim ír Svatoň Bc. David J. Klíma

 

 m ístostarosta městyse                                       starosta městyse

 

Schváleno OZ dne

 

 Vyv ěšeno : Sejmuto    :