a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Zpráva o výsledku hospodaření městyse Chudenice za rok 2009

Zpráva o výsledku hospodaření městyse Chudenice za rok 2009

Plzeň, spol. s r.o.

 

auditorské, daňové a poradenské služby člen Panell Kerr Forster International

 

PKf

 

International

 


ZPRÁVA O VÝSLEDKU


PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ


ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU


Provedli jsme přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku městyse Chudenice za rok 2009 na základě údajů o ročním hospodaření městyse. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán územního samosprávného celku. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.


Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.


Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistou pro své vyjádření.


Územní samosprávný celek:


<multicol id="Sekce2" dir="LTR" cols="2" gutter="61">

Název územního celku:

 

Sídlo:

 

IČO:

 

Právní forma:

 

Městys Chudenice

 

Kvapilova 215, Chudenice, PSČ 339 01

 

00 25 55 99

 

veřejnoprávní korporace • územní samosprávný celek


</multicol>


II.         Přezkoumání provedl:


1. Ur čený ověřovatel: HZ Plzeň spol. s r.o., IČ: 45353417, Nepomucká 10,326 00 Plzeň

 


 


-auditore. 1375       

  1.     

   registr, asistent auditora, daň. poradce


       

       

  1.     

   asistent auditora


       


2. Pracovníci kontrolní skupiny:     Ing. Michael Ledvina

Ing. V áclav Kus Ing. Lenka lusková Miloslava Velíšková


- asistent auditoraM ísto provádění přezkoumání: Období, v němž přezkoumání probíhalo:


kancel ářské prostory územního celku 2.6.2010-9.6.2010III.       Předmět přezkoumání a popis zjištění:


Předmětem přezkoumání jsou údaje, které jsou podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, součástí závěrečného účtu a další podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., tj.:


• plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatní finanční operace


Dne 17.12.2008 bylo schváleno usnesením ZM rozpočtové provizorium pro rok 2009. Rozpočet města byl schválen ZM dne 25.2.2009 usnesením z 1. zasedání jako přebytkový. Příjmy ve výši 16 521 tis. Kč jsou o 652 tis. Kč vyšší než výdaje ve schválené výši 15 869 tis. Kč (včetně splátek úvěrů ve výši 1 019 tis Kč). Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn. Byl sestaven a schválen ZM rozpočtový výhled na období 2010 - 2011, který je pravidelně aktualizován. Celkem byla provedena za rok 2009 4 rozpočtová opatření. Závěrečný účet města za rok 2008 byl schválen ZM usnesením ze 3. zasedání ze dne 10. 6. 2009 s výhradami, na základě nichž byla přijata opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Do ukončení přezkoumání za rok 2009 byla všechna opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků z minulých období provedena.


• využívání a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,

k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám


U dotací podléhajících finančnímu vypořádání s jinými rozpočty nebyly zjištěny závady ani porušení rozpočtové kázně.


• hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze

zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv


V přezkoumávaném období nebyly čerpány prostředky na základě mezinárodních smluv.


• tvorba a použití peněžních fondů


Městys má zřízeno sociální fond, nebylo zjištěno porušení pravidel jeho čerpání.       

  1.     

   údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti

       Městys neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost.


       

       

  1.     

   peněžní operace týkající se sdružených prostředků


       


Za přezkoumávané období neprobíhaly žádné peněžní operace týkající se sdružených prostředků.


• finanční operace týkající se cizích zdrojů


Ve přezkoumávaném období byly spláceny stávající dlouhodobé investiční bankovní úvěry na bytovou výstavbu, celková hodnota nesplacených zůstatků úvěrů k 31.12. 2009 činila 31 329 tis. Kč, z toho činí výše splátek splatných do 1 roku 2 532 tis Kč. Dále probíhalo čerpání a splácení kontokorentního úvěru na financování provozních potřeb městyse s úvěrovým rámcem ve výši 500 tis Kč.


• nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku


Z provedených testů majetkoprávních úkonů nebylo zjištěno žádné pochybení orgánů městyse.


• stav pohledávek a ávazků a nakládání s nimi


Pohled ávky a závazky městyse jsou vedeny na jednotlivých syntetických účtech podle požadovaného členění. Problematické a nedobytné pohledávky jsou vymáhány soudně.


• ručení za závazky právnických a fyzických osob


Za obdob í roku 2009 neposkytl městys žádné záruky, což vyplývá z přezkumu přijatých usnesení ZM.


• zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob


Zastaven ý majetek městyse je evidován na samostatných analytických účtech rozvahy. Účetní hodnota zastaveného majetku v pořizovacích cenách činí k 31. 12. 2009 celkem 68195 tis. Kč. Hodnota poskytnutých zástav je vedena na účtu 971 v podrozvahové evidenci.


• zřizování věcných břemen k majetku územního celku


Z řizování věcných břemen je řádně projednáváno orgány města a je vedena evidence věcných břemen.


• nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek


M ěstys využívá vybavení od Ministerstva vnitra sloužící k zabezpečení agendy projektu Czech-point.


• zadávání a uskutečňování veřejných zakázek


V p řezkoumávaném období nebyly realizovány žádné veřejné zakázky.


• účetnictví vedené územním celkem


Test ům věcné a formální správnosti byly podrobeny vybrané účetní doklady včetně směrnic o účetnictví.


D ále byla prověřena funkce vlastního kontrolního systému.


Bylo p řezkoumáno hospodaření jediné příspěvkové organizace s prostředky poskytnutými z rozpočtu


m ěstyse a finanční kontrola příjemce těchto prostředků provedená v přezkoumávaném období dle


vnit řních předpisů městyse.


Byla ov ěřena bilanční kontinuita, ověření provedených inventarizací a sestavení účetních výkazů


k rozvahov ému dni 31.12.2009. Dále bylo při přezkoumání ověřeno odměňování neuvolněných členů


zastupitelstva podle platn é legislativy a nebylo shledáno pochybení.


Hlediska p řezkoumání:       

  1.     

   dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy


       

       

  1.     

   soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem


       

       

  1.     

   dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci S podmínek jejich použití


       

       

  1.     

   věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích


       


P ři přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení.       

  1.     

   Přezkoumání bylo provedeno za období od 1.1.2009 do 31.12.2009.


       

V. Popis zjištěných nedostatků:       

  1.     

   P ři tvorbě sociálního fondu není postupováno podle vlastní směrnice č. 11 k používání sociálního fondu,

       pro výpočet odvodu ze zúčtovaných mezd za příslušné období je použita částka vyplacených mezd

       předcházejícího kalendářního roku místo aktuálního kalendářního roku.


       

       

  1.     

   Kontroln í výbor nevykázal svoji činnost dle § 119 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném

       znění, předložením zápisu o kontrole z roku 2009 byla doložena pouze kontrola finančních prostředků

       městyse.


       

       

  1.     

   Na   účtu 311 - odběratelé je o předpisu pohledávek účtováno až v okamžiku jejich úhrady, tento postup

       není v souladu s § 8 odst. 3) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Faktura č. 63/2009

       vystavená dne 14.12.2009 společnosti T-mobile za pronájem a služby za období 10 - 12/2009 ve výši

       24 104,93 Kč byla zachycena v účetnictví až dne 8.1.2010, tím došlo k nesprávnému vykázání zůstatku

       účtu pohledávek k 31.12.2009.


       

       

  1.     

   K 31.12.2009 nebyla provedena dokladová inventura účtu 343 - daň z přidané hodnoty, tím byl porušen

       § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.


       

       

  1.     

   P ři rozdělování pozemků došlo k jejich nesprávnému přecenění. Nově vzniklá inventární čísla (nová

       parcelní čísla) byla oceněna cenami podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, což není

       v souladu s § 25 odst.1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Doporučujeme postupovat

       při stanovení ceny pozemků vzniklých rozdělením stávajících dělením původní pořizovací ceny

       v poměru výměry jednotlivých pozemků a u již přeceněných pozemků doporučujeme opravit jejich

       pořizovací cenu výše uvedeným způsobem.


       

       

  1.     

   P řijaté cizí finanční prostředky (kauce nájemníků) ve výši 355 300,- Kč nebyly k 31.12.2009 vykazovány

       na samostatném účtu finančního majetku - 245 - ostatní běžné účty. Tento nesoulad byl ke dni

       ukončení přezkumu již odstraněn.


       

       

  1.     

   V syst ému účetnictví nejsou zavedeny číselné řady dokladů podle jednotlivých druhů účetních dokladů.

       Není zajištěna návaznost čísel účetních dokladů z evidence jednotlivých agend na číselnou řadu

       účetních dokladů v účetním softwaru Fénix. Tento nedostatek byl ke dni ukončení přezkumu odstraněn.


       

       

  1.     

   V n ěkterých kontrolovaných případech nájemních smluv bylo zjištěno, že celková výše inkasovaného

       nájemného překračuje násobek rozpočtované ceny bytu a koeficient 0,003333 uvedený v podmínkách

       Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB. Dále není u nájemních smluv uplatňováno zvyšování

       nájemného o míru inflace podle článku IV. odst. b) nájemní smlouvy, ani nebylo doloženo usnesení ZM

       o nezvyšování nájemného z titulu přírůstku spotřebitelského indexu dle ČSÚ.


       

       

  1.     

   K10.10.2007 do šlo k ukončení činnosti příspěvkové organizace - Základní a mateřská škola

       Chudenice. Příspěvková organizace pokračuje dále jako Mateřská škola Chudenice. Pokračující

       organizace převzala na základě předávacího protokolu z 30.4.2008 drobný hmotný majetek pouze ve

       výši 215.375,50 Kč. V účetní závěrce příspěvkové organizace je tak nesprávně vykazována hodnota

       majetku a není prováděna jeho inventarizace. Rozdíl činí 580.479,60 Kč.


       


VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:


P ři provádění přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku byly zjištěny nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) v §10 odst, 3 zákona č. 420/2004 Sb.


Nebyla identifikov ána rizika podle §10, odst. 4a zákona č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření města.

Podíl pohledávek na rozpočtu: 10,77 %


Podíl závazků na rozpočtu: 26,43 %


Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 56,59 %


Pozn. Pod íl pohledávek na rozpočtu je vypočítán jako podíl pohledávek včetně odepsaných pohledávek v podrozvaze na celkových rozpočtových příjmech obce po konsolidaci včetně výnosů z hospodářské činnosti. Podíl závazků na rozpočtu je vypočítán jako podíl krátkodobých a dlouhodobých závazků, závazků z titulu finančního vypořádávání po odečtu závazků za zaměstnanci a závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění na celkových rozpočtových příjmech obce po konsolidaci včetně výnosů z hospodářské činnosti. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku je v roce 2009 vykázán v souladu s algoritmem výpočtu ukazatelů podle ministerstva financí jako podíl zastaveného majetku obce v pořizovacích cenách k hodnotě stálých aktiv celkem.


Přílohy:


~    Rozvaha, v ýkaz zisku a ztráty ~   Příloha k roční účetní závěrce,

 


~  V ýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12


Datum vyhotovení zprávy: 9.6.2010


Podpisy osob provádějících přezkoumání:


Ing. Michael Ledvina, auditore. 1375


Ing. Václav Kus, registrovaný asistent auditora, daňový poradce


Ing. Lenka lusková, asistent auditora


Miloslava Velíšková, asistent auditora

 


Datum předání zprávy:


Převzal dne .09.06.2010 za územní celek

 

CHUDENICE Kvapiiova 215 339 01 Chudenice